036 9955 955

Tin tức

25 Th9 2018

Thiên thần bé nhỏ

Sau bao n?m khao khát mong con c?a gia ?ình ch? Hoà và r?i anh ch? ?ã ??n v?i IVF B?ch Mai Ngày 6/8/2018 chính th?c gia ?ình anh ch? ?ón thêm 2 thành viên m?i trong ni?m h?nh phúc v? oà 🤱 Chào m?ng con yêu ?ã ??n bên cha và m? . yêu con ! 👨‍&#x... Xem tiếp

15 Th9 2018

MAY MẮN CHÀO ĐỜI NHỜ IVF BẠCHMAI

💝[CON YÊU ?Ã V?] MAY M?N CHÀO ??I NH? IVF B?CHMAI 🎀“Quá trình mang thai và làm m? là m?t trong nh?ng thay ??i thiêng liêng nh?t trong cu?c ??i ng??i ph? n?, ??c bi?t là nh?ng gia ?ình hi?m mu?n nh? v? ch?ng . Gia ?ình tôi có ???c ni?m H?NH PHÚC nh? ngày hôm nay chính là nh? vào B?nh vi?n B?ch Mai , ??c bi... Xem tiếp

9 Th8 2018

Khám và tư vấn miễn phí ” Vô Sinh Hiếm Muộn “

Ch??ng trình Khám và t? v?n mi?n phí v? ” Vô Sinh Hi?m Mu?n ”C? h?i ???c làm cha làm m? ! ” h?nh phúc ?ong ??y ” s? ???c các bác s?, chuyên gia c?a TT H? tr? sinh s?n B?nh vi?n B?ch Mai dành nhi?u th?i gian ?? trao ??i, t? v?n cho các quý v? và b?nh nhân Th?i gian t? v?n: 8h00 – 18h00 ngày ... Xem tiếp

10 Th7 2018

Chương trình tư vấn miễn phí về ” Vô sinh hiếm muộn “

Tu?n l? T? v?n mi?n phí v?  ” Vô sinh hi?m mu?n ” T?i trung tâm h? tr? sinh s?n IVF B?nh vi?n B?ch Mai Hà N?i ?ây là ho?t ??ng nh?m tuyên truy?n, cung c?p cho c?ng ??ng nh?ng hi?u bi?t v? nguy c?, nguyên nhân gây t?n th??ng s?c kh?e sinh s?n. Cách phòng tránh c?ng nh? phát hi?n s?m và ?i?u tr? k?p th... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?