036 9955 955

Quy Trình Kỹ Thuật Tiêm Tinh Trùng Vào Bào Tương Noãn (ICSI)

26 Th6 2018

QUY TRÌNH K? THU?T TIÊM TINH TRÙNG  VÀO BÀO T??NG NOÃN (ICSI)

Tiêm tinh trùng vào bào t??ng noãn
Tiêm tinh trùng vào bào t??ng noãn

CH? ??NH

a) Các tr??ng h?p vô sinh do b?t th??ng tinh d?ch ?? n?ng (s? l??ng ít, y?u, b?t th??ng)

b) Xu?t tinh ng??c dòng

c) M?u tinh trùng l?y t? mào tinh, tinh hoàn

d) Ti?n s? th? tinh kém ? nh?ng l?n th? tinh trong ?ng nghi?m tr??c ?ó;

?) Các chu k? tr??ng thành noãn trong ?ng nghi?m (IVM)

e) Các chu k? s? d?ng noãn sau rã ?ông

g) Ph? n? l?n tu?i (> 40 tu?i)

h) Noãn tr??ng thành MII.

CÁC B??C TI?N HÀNH

  1. Chu?n b? ??a nuôi c?y tr??c 2 gi? trong t? ?m CO2 5% ho?c 6%
  2. Chu?n b? ??a lo?i t? bào h?t : 2 gi?t dung d?ch enzyme tách t? bào h?t, 3 gi?t môi tr??ng r?a noãn  ?ã ???c làm ?m trong t? nuôi c?y 20 phút.
  3. Ti?n hành lo?i b? các t? bào nang b?ng pipette, r?a qua 3 gi?t môi tr??ng
  4. Chuy?n các noãn ?ã ???c lo?i b? t? bào nang vào môi tr??ng nuôi c?y trong 1 gi?.
  5. Chu?n b? ??a ICSI ?? t? ?m tr??c 30 phút: các gi?t môi tr??ng ?? ??t tr?ng, 1 gi?t trung tâm là PVP ?? ??t tinh trùng.
  6. Ch?nh kính và b? ph?n vi thao tác.
  7. ??t tr?ng và tinh trùng vào các gi?t quy ??nh
  8. Ti?n hành tiêm tinh trùng vào bào t??ng noãn.
  9. Chuy?n noãn ?ã tiêm tinh trùng vào môi tr??ng nuôi c?y, ??t trong t? c?y 37oC, 5% ho?c 6% CO­2;
  10. Ki?m tra s? th? tinh sau 16 ??n 18 gi?.

  

 Franco Harris Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?