036 9955 955

Quy trình

26 Th6 2018

Quy Trình Kỹ Thuật Tiêm Tinh Trùng Vào Bào Tương Noãn (ICSI)

QUY TRÌNH K? THU?T TIÊM TINH TRÙNG  VÀO BÀO T??NG NOÃN (ICSI) CH? ??NH a) Các tr??ng h?p vô sinh do b?t th??ng tinh d?ch ?? n?ng (s? l??ng ít, y?u, b?t th??ng) b) Xu?t tinh ng??c dòng c) M?u tinh trùng l?y t? mào tinh, tinh hoàn d) Ti?n s? th? tinh kém ? nh?ng l?n th? tinh trong ?ng nghi?m tr??c ?ó; ?) Các chu... Xem tiếp

26 Th6 2018

Quy trình thăm khám một cặp vợ chồng vô sinh-hiếm muộn

Vô sinh-hi?m mu?n là tình tr?ng m?t c?p v? ch?ng trong ?? tu?i sinh s?n, s?ng chung v?i nhau và không áp d?ng m?t bi?n pháp tránh thai nào v?n không có con sau m?t n?m (n?u tu?i ng??i v? không quá 35) ho?c sau 6 tháng (n?u trên 35 tu?i). I. ??I C??NG ??i t??ng khám vô sinh-hi?m mu?n. – Các c?p v? ch?ng t? 35... Xem tiếp

26 Th6 2018

Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung ( IUI )

B?m tinh trùng vào bu?ng t? cung là k? thu?t trong ?ó catheter ???c ??a qua ?ng c? t? cung ?? b?m tr?c ti?p m?u tinh trùng ?ã l?c r?a vào bu?ng t? cung. M?c ?ích c?a ph??ng pháp là l?a ch?n các tinh trùng kh?e m?nh và lo?i b? tinh t??ng nh?m làm t?ng t? l? có thai cho các c?p v? ch?ng vô sinh.Áp d?ng cho c?p v? ch... Xem tiếp

25 Th6 2018

Quy trình kỹ thuật chuyển phôi

Chuy?n phôi là k? thu?t trong ?ó m?t ho?c nhi?u phôi ???c chuy?n vào bu?ng t? cung c?a ng??i nh?n ?? phôi làm t?. CH? ??NH T?t c? các tr??ng h?p th? tinh trong ?ng nghi?m khi có phôi chuy?n s? ti?n hành chuy?n phôi vào ngày 2, ngày 3 ho?c ngày 5 sau ch?c hút noãn. CH?NG CH? ??NH Không có ch?ng ch? ??nh nh?ng có th? h... Xem tiếp

25 Th6 2018

Quy Trình kỹ thuật giảm thiểu thai chọn lọc

QUY TRÌNH K? THU?T GI?M THI?U THAI CH?N L?C Gi?m thi?u phôi ch?n l?c là th? thu?t s? d?ng kim ch?c hút qua ???ng âm ??o d??i h??ng d?n siêu âm ?? hu? b?t thai trong tr??ng h?p ?a thai.CH? ??NHCác tr??ng h?p có t? 03 thai tr? lên sau chuy?n phôi, s? l??ng phôi ?? l?i th??ng là 02 phôi ho?c m?t phôi tùy t?ng... Xem tiếp

25 Th6 2018

Quy Trình Kỹ Thuật Chọc Hút Noãn Làm Thụ Tinh Ống Nghiệm

Ch?c hút noãn là k? thu?t noãn ???c l?y ra ngoài qua ???ng âm ??o b?ng cách ch?c hút d??i h??ng d?n siêu âm, sau ?ó cho th? tinh v?i tinh trùng trong ??a c?y. Ch? ??nh trong quá trình ch?c hút noãn T?t c? các tr??ng h?p sau khi kích thích bu?ng tr?ng ?ã ?? ?i?u ki?n ?? l?y noãn. Có ??y ?? các xét nghi?m c? b?n, ?ông máu... Xem tiếp

25 Th6 2018

Quy trình kỹ thuật lấy tinh trùng bằng thủ thuật

L?y tinh trùng b?ng th? thu?t là k? thu?t ch?c hút tinh trùng t? mào tinh ho?c tinh hoàn ?? l?y nó cho th? tinh v?i noãn b?ng k? thu?t tiêm tinh trùng vào bào t??ng noãn. Quy trình k? thu?tCH? ??NH Các tr??ng h?p vô sinh do không có tinh trùng do t?c ngh?n (Azoospermia), r?i lo?n phóng tinh CÁC B??C TI?N HÀNHGây ... Xem tiếp

25 Th6 2018

Quy trình kỹ thuật nuôi cấy phôi

Th? tinh trong ?ng nghi?m (IVF) (In vitro fertilization) là ph??ng pháp cho giao t? c?a ch?ng ( tinh trùng) và giao t? c?a v? (noãn) g?p nhau và th? tinh bên ngoài c? th? b?ng môi tr??ng nhân t?o, sau ?ó chuy?n h?p t? ho?c phôi vào bu?ng t? cung ( thông th??ng vào ngày 3).Ch? ??nh trong quá trình – B?... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?