036 9955 955

Quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên y tế.

26 Th6 2018

QUY?N L?I:

 1. T? ch?i b?nh nhân khi ch?a th?c hi?n ?? các yêu c?u c?a bác s? cho ch? ??nh, không xác nh?n ???c danh tính ng??i làm th? thu?t, ch?a có ?? c?n c? pháp lý.
 2. Yêu c?u xét nghi?m l?i n?u k?t qu? xét nghi?m: HIV, HBV, HCV, Chlamydia trên 03 tháng.
 3. S?p x?p l?i l?ch h?n khám và ?i?u tr? n?u b?nh nhân ??n không ?úng th?i gian ?ã ???c h?n tr??c.
 4. S?p x?p l?ch h?n v?i các bác s? theo yêu c?u.
 5. Yêu c?u b?nh nhân n?p l? phí ??y ?? và ?úng h?n.

NGH?A V?

 1. Ki?m tra các gi?y t? thông tin xác nh?n danh tính b?nh nhân
 2. Ki?m tra vi?c b?nh nhân th?c hi?n nh?ng yêu c?u c?a bác s? ?i?u tr?.
 3. Ghi ??y ?? thông tin c?a các b?nh nhân th?c hi?n t?ng k? thu?t lên l?ch hàng ngày. Chú ý ghi chú các b?nh nhân có b?nh lây nhi?m HBV, HCV…
 4. Th?c hi?n y l?nh thu?c c?a bác s? ?i?u tr?, d? trù và l?nh thu?c t? tr?c ??y ??.
 5. N?u ph? n? xin tr?ng thì ph?i ghi rõ tên ng??i cho tr?ng (OD), tên ng??i nh?n tr?ng (OR)
 6. Yêu c?u b?nh nhân ký ??y ?? cam k?t tr??c khi th?c hi?n k? thu?t HTSS.
 7. Th?c hi?n công vi?c theo ?úng nhi?m v? chuyên môn t?ng ??i t??ng.

 Sheldon Richardson Authentic Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?