036 9955 955

Nguyên nhân gây vô sinh nữ

25 Th6 2018

Vô sinh, hi?m mu?n là tình tr?ng c?p v? ch?ng chung s?ng th??ng xuyên v?i nhau trong kho?ng th?i gian m?t n?m mà ng??i v? không ??u thai, m?c dù không s? d?ng bi?n pháp tránh thai nào. D??i ?ây là Nh?ng nguyên nhân d? gây vô sinh ? ph? n?. M?i các ch? em cùng xem.
M?t c?p v? ch?ng g?i là vô sinh nguyên phát n?u trong ti?n s? h? ch?a có thai l?n nào. Nh?ng n?u trong ti?n s? h? ?ã có ít nh?t m?t l?n mang thai, sanh s?y ho?c phá thai k? ho?ch, r?i quá th?i h?n m?t n?m sau ?ó mu?n có thai mà v?n không có thai tr? l?i g?i là vô sinh th? phát.
Vô sinh có th? là nguyên phát v?i ng??i v? hay v?i ng??i ch?ng hay v?i c? ch?ng và v?. T??ng t? nh? v?y, vô sinh có th? là th? phát ??i v?i ng??i ch?ng và ng??i v? ho?c c? hai.

3 nguyên nhân hàng ??u gây vô sinh, hi?m mu?n ? n? gi?i

Có ba nhóm nguyên nhân khi?n ph? n? khó mang thai gây nên tình trang vô sinh, hi?m mu?n, do v?y, ch? em c?n ??n g?p các th?y thu?c chuyên khoa s?m ?? tìm ra nguyên nhân và ?i?u tr? ?úng m?i mang l?i hi?u qu?.

Không r?ng tr?ng

?? bi?t có r?ng tr?ng hay không, b?n có th? d?a vào các tri?u ch?ng nh?: kinh nguy?t có ??u hay không, ra ch?t nh?y gi?a chu k? kinh, nhi?t ?? c? th?, siêu âm s? phát tri?n nang noãn và xét nghi?m máu ??nh l??ng n?i ti?t. Trong ?ó, ??nh l??ng n?i ti?t, siêu âm ho?c n?i soi ? b?ng s? giúp ch?n ?oán.
vô sinh, hi?m mu?n
Bu?ng t? cung

 

Kho?ng 70 – 80% ph? n? không r?ng tr?ng do m?c h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang v?i bi?u hi?n: kinh th?a, m?t kinh ho?c m?c nhi?u tr?ng cá, lông r?m, béo b?u và kèm theo nhi?u nang nh? ???c phát hi?n khi siêu âm.
Bên c?nh ?ó, ph? n? ??n tu?i sinh s?n không r?ng tr?ng còn do suy y?u vùng d??i ??i – tuy?n yên ? não b? v?n là c? quan kích thích bu?ng tr?ng ho?t ??ng, ho?c do t?ng ti?t prolactin d?n t?i ?c ch? bu?ng tr?ng. Do v?y, l?i khuyên ??u tiên cho ch? em là hãy c? g?ng th? giãn, tho?i mái, tin t??ng vào th?y thu?c, ?i?u này ?óng góp 50% vào s? thành công trong ?i?u tr? vô sinh.

T?c vòi tr?ng

Hình ?nh t?c vòi tr?ng
?ây là nguyên nhân chi?m ??n 40% các tr??ng h?p vô sinh ? n? gi?i và có liên quan ??n ti?n s? hút và n?o thai. Do v?y, ph? n? c?n thi?t ph?i s? d?ng các bi?n pháp tránh thai an toàn. N?u l? có thai thì nên ??n hút và n?o thai ? các c? s? y t? chuyên khoa b?o ??m an toàn. Ph??ng pháp n?i soi ? b?ng ?? g? dính t?c vòi tr?ng, m? thông vòi ho?c n?i l?i vòi… s? mang l?i hi?u qu? t?t trong các tr??ng h?p b? t?n th??ng ít và nh?. 70% các tr??ng h?p còn l?i ch? có th? có thai b?ng ph??ng pháp th? tinh ?ng nghi?m.

T?n th??ng dính ? c? t? cung, ho?c ? bu?ng t? cung

Nguyên nhân vô sinh này th??ng liên quan t?i ti?n s? hút thai và n?o thai. Dính bu?ng t? cung (TC) ? m?c ?? nh? là dính m?t ph?n niêm m?c bu?ng TC. Khi b? dính bu?ng TC có bi?u hi?n kinh ít và th?a, ?au b?ng khi hành kinh. Tuy nhiên, c?ng có th? dính toàn b? bu?ng TC v?i bi?u hi?n là m?t kinh hoàn toàn sau n?o hút thai. Có nh?ng ph? n? may m?n h?n ch? dính m?t ph?n ngoài ?ng TC, không b? t?n th??ng ??n niêm m?c TC. Trong tr??ng h?p này, vi?c ?i?u tr? ??n gi?n h?n. V?i tr??ng h?p b? dính TC, dù m?t ph?n hay toàn b? thì vi?c ?i?u tr? c?ng ph?c t?p và t? l? tái phát r?t cao.
Ngày nay, v?i ti?n b? c?a y h?c, các t?n th??ng dính bu?ng TC ?ã ???c gi?i quy?t b?ng ph?u thu?t n?i soi. ?? tránh dính sau m?, bác s? c?ng có th? ??t vòng ch?ng dính và cho u?ng thu?c n?i ti?t ?? t?o kinh nhân t?o t? 4 – 5 tháng, tùy theo tình tr?ng t?n th??ng dính. M?c dù k?t qu? ?i?u tr? dính bu?ng tr?ng TC ?ã có nhi?u ti?n b? và kh? quan trong nh?ng n?m g?n ?ây, nh?ng nguyên nhân này c?ng là nguyên nhân khi?n nhi?u bác s? chuyên ngành vô sinh tr?n tr?, ??c bi?t là các b?nh nhân b? dính bu?ng TC toàn b?.

7 nguyên nhân th??ng g?p gây vô sinh, hi?m mu?n ? n? gi?i

T? l? vô sinh ? gi?i n? trong xã h?i hi?n ??i ngày m?t cao v?i nhi?u lý do khác nhau. D??i ?ây là 7 nguyên nhân có th? d?n ??n vô sinh ? n? gi?i:

Các v?n ?? v? n?i ti?t

V?n ?? v? n?i ti?t là m?t trong nh?ng nguyên nhân ph? bi?n d?n ??n hi?n t??ng chu k? không r?ng tr?ng. Quá trình r?ng tr?ng ph? thu?c vào s? cân b?ng c?a các hormone và s? t??ng tác. B?t c? s? gián ?o?n nào trong quá trình này ??u có th? ng?n ch?n s? r?ng tr?ng.

B?nh l?c n?i m?c t? cung

B?nh l?c n?i t? cung
B?nh l?c n?i m?c t? cung x?y ra khi các mô trong t? cung phát tri?n bên ngoài t? cung. ?i?u này có ?nh h??ng ??n ch?c n?ng c?a t? cung, bu?ng tr?ng và ?ng d?n tr?ng. B?nh này c?ng gây ?au b?ng lúc có kinh, tr?ng r?ng b?t th??ng và loa vòi không b?t ???c tr?ng. ?ây là m?t trong nh?ng nguyên nhân hàng ??u d?n ??n tình tr?ng vô sinh ? n? gi?i.

Nhi?m trùng ti?u khung

N?u b?n b? viêm t?c vòi tr?ng thì tr?ng và tinh trùng s? không th? g?p nhau ?? th? tinh ???c. ?ây c?ng là nguyên nhân khá ph? bi?n d?n ??n ch?ng vô sinh ? n? gi?i.

Mãn kinh s?m

M?t nguyên nhân n?a d?n ??n ch?ng vô sinh ? ch? em là th?i k? ??u mãn kinh. Thông th??ng, ?? tu?i mãn kinh c?a ch? em là t? 55 tu?i tr? lên nh?ng c?ng có nhi?u ng??i b?t ??u th?i k? mãn kinh t? n?m 40 tu?i. Th?m chí, có nh?ng ng??i ?i qua giai ?o?n này t? n?m 25 tu?i. Vì lý do ?ó mà h? không th? có con.

U x? t? cung

u x? t? cung- nguyên nhân gây vô sinh n?
U x? t? cung
?ây là nh?ng kh?i u lành tính làm t? trên thành t? cung. C?n b?nh này ph? bi?n ? nh?ng ph? n? tu?i 30-40. Nó có th? gây tr? ng?i cho quá trình c?y ghép ?úng cách c?a tr?ng.

Thu?c

Có m?t s? lo?i thu?c có th? gây vô sinh t?m th?i ? n? gi?i. Trong nhi?u tr??ng h?p, kh? n?ng sinh s?n ???c khôi ph?c sau khi ng?ng s? d?ng các lo?i thu?c kháng sinh. Vì v?y, t?t h?n h?t là b?n nên tham kh?o ý ki?n bác s? tr??c khi u?ng thu?c và tìm hi?u v? tác d?ng ph? c?a m?i lo?i thu?c b?n u?ng.

Caffeine

Caffeine ???c ch?ng minh là ch?c ch?n làm gi?m kh? n?ng sinh s?n c?a n? gi?i. Vì v?y, cách t?t nh?t là b?n nên gi?m l??ng caffeine s? d?ng hàng ngày.
?i?u này không hoàn toàn d? dàng n?u b?n là ng??i nghi?n ch?t caffeine nh?ng b?n ph?i t? b? n?u mu?n có con nhanh.
Trên ?ây là nh?ng nguyên nhân chính d?n ??n vô sinh n? gi?i nh?ng còn r?t nhi?u nguyên nhân khác n?a b?n có th? trao ??i tr?c ti?p v?i bác s? ph? khoa ?? có thêm thông tin.N?u b?n nghi ng? mình có th? vô sinh, ??ng ng?i ng?n trao ??i s?m v?i bác s? vì bi?t b?nh và ch?a tr? b?nh s?m s? khi?n tình tr?ng b?nh t?t nhanh ???c kh?c ph?c.

Tuy nhiên, c?ng có nhi?u n? gi?i m?c vô sinh, hi?m mu?n mà không rõ nguyên nhân, ?i?u này khi?n quá trình ?i?u tr? g?p nhi?u khó kh?n và h?n ch?. Do v?y, ?? phát hi?n và phòng ng?a vô sinh, hi?m mu?n n? s?m, b?n nên t?i các b?nh vi?n ph? khoa hàng ??u t?i Vi?t Nam ?? th?m khám và ?i?u tr?.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ?i?u tr? vô sinh, hi?m mu?n cùng v?i h? th?ng trang thi?t b? hi?n ??i, ??i ng? bác s? có trình ?? chuyên môn cao, b?nh vi?n B?ch Mai t? hào là ??a ch? khám và ?i?u tr? vô sinh hi?m mu?n hàng ??u t?i Hà N?i.

 Jared Crick Womens Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?