036 9955 955

MAY MẮN CHÀO ĐỜI NHỜ IVF BẠCHMAI

15 Th9 2018

💝[CON YÊU ?Ã V?] MAY M?N CHÀO ??I NH? IVF B?CHMAI
🎀“Quá trình mang thai và làm m? là m?t trong nh?ng thay ??i thiêng liêng nh?t trong cu?c ??i ng??i ph? n?, ??c bi?t là nh?ng gia ?ình hi?m mu?n nh? v? ch?ng .
Gia ?ình tôi có ???c ni?m H?NH PHÚC nh? ngày hôm nay chính là nh? vào B?nh vi?n B?ch Mai , ??c bi?t là PGS.TS. Ph?m Bá Nha, Tr??ng Khoa Ph? S?n, b?nh vi?n B?ch Mai. – “ng??i gieo m?m s? s?ng” và các bác s? gi?i giang t?n tâm nh? Bác s? S?n, Bác s? H?i, Bác s? Quý… các anh ch? nhân viên t? v?n nhi?t tình, h?t lòng v?i b?nh nhân hi?m mu?n.

🥝L?i c?m ?n chân thành nh?t t? ?áy lòng gia ?ình tôi t?i IVFB?CH MAI, PGS.PGS.TS. Ph?m Bá Nha, Tr??ng Khoa Ph? S?n, b?nh vi?n B?ch Mai – và ekip bác s?, ?i?u d??ng, anh ch? t? v?n viên. Chúc toàn th? m?i ng??i s?c kh?e d?i dào, công tác t?t ?? làm ?i?m t?a cho nh?ng hoàn c?nh hi?m mu?n.

💌B?ch Mai luôn x?ng ?áng là ??a ch? ?áng tin c?y cho các c?p v? ch?ng vô sinh, hi?m mu?n!”
🍬Trích “tâm th?” g?i IVFBAHC MAI🍬

 LeGarrette Blount Womens Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?