036 9955 955

Quy Trình kỹ thuật giảm thiểu thai chọn lọc

25 Th6 2018

QUY TRÌNH K? THU?T GI?M THI?U THAI CH?N L?C

Gi?m thi?u phôi ch?n l?c là th? thu?t s? d?ng kim ch?c hút qua ???ng âm ??o d??i h??ng d?n siêu âm ?? hu? b?t thai trong tr??ng h?p ?a thai.

CH? ??NH

 1. Các tr??ng h?p có t? 03 thai tr? lên sau chuy?n phôi, s? l??ng phôi ?? l?i th??ng là 02 phôi ho?c m?t phôi tùy t?ng tr??ng h?p c? th?;
 2. ??i v?i các tr??ng h?p song thai, gi?m thi?u m?t thai tùy t?ng tr??ng h?p c? th?.
 3. Th?i ?i?m gi?m thi?u phôi: th?i ?i?m gi?m thi?u lý t??ng nh?t là 07 tu?n + 03 ngày

CH?NG CH? ??NH

 1. ?ang ra máu âm ??o
 2. Tim thai ch?a xác ??nh
 3. Các b?nh lý v? máu

CÁC B??C TI?N HÀNH

 1. Khám tr??c khi làm th? thu?t và gây mê;
 2. Lau s?ch âm h?, âm ??o, c? t? cung b?ng n??c mu?i sinh lý;
 3. Tr?i s?ng vô trùng che chân và b?ng thai ph?;
 4. Siêu âm ?ánh giá l?i s? l??ng thai, tình tr?ng phôi thai và phôi s? gi?m thi?u. Phôi gi?m thi?u là phôi n?m g?n ???ng kim ch?c và n?m g?n c? t? cung;
 5. Ti?n hành ch?c kim vào ?úng v? trí phôi s? gi?m thi?u d??i s? h??ng d?n c?a siêu âm, sau khi m?i kim ch?m vào phôi thì ti?n hành hút phôi;
 6. ??i v?i phôi nh? có th? hút h?t ???c phôi, ??i v?i phôi l?n không hút h?t ???c c?n ki?m tra b?o ??m tim thai ?ã ng?ng ??p;
 7. Trong tr??ng h?p thai l?n có th? dùngkali cloruab?m vào bu?ng tim thai;
 8. Kháng sinh d? phòng trong th? thu?t.

THEO DÕI

 1. Thai ph? n?m ngh? t?i gi??ng;
 2. Theo dõi m?ch, huy?t áp, nh?p th?, ?au b?ng, ch?y máu âm ??o 2 gi? sau ch?c hút;
 3. H?n khám l?i sau 02 ngày.

TAI BI?N VÀ X? TRÍ

 1. Ch?y máu : t?i v? trí c? t? cung : dùng pince k?p c?m máu
 2. Ch?c vào m?ch máu : m? c?p c?u khâu ph?c h?i m?ch máu t?n th??ng
 3. Ch?c qua bàng quang : ??t sonde d?n l?u bàng quang, b?m r?a bàng quang liên t?c
 4. Nhi?m trùng : thu?c kháng sinh ???ng toàn thân
 5. S?y thai, thai ch?t l?u.

 A.Q. Shipley Authentic Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?