036 9955 955

Khám và tư vấn miễn phí ” Vô Sinh Hiếm Muộn “

9 Th8 2018

Ch??ng trình Khám và t? v?n mi?n phí v? ” Vô Sinh Hi?m Mu?n ”

C? h?i ???c làm cha làm m? ! ” h?nh phúc ?ong ??y ” s? ???c các bác s?, chuyên gia c?a TT H? tr? sinh s?n B?nh vi?n B?ch Mai dành nhi?u th?i gian ?? trao ??i, t? v?n cho các quý v? và b?nh nhân
Th?i gian t? v?n: 8h00 – 18h00 ngày 09/08 – 20/08/2018.
B?nh vi?n s? dành t?ng phi?u khám mi?n phí vào ngày di?n ra ch??ng trình cho 100 ng??i ??ng ký s?m nh?t . ?? ???c h? tr? t?t nh?t b?n vui lòng ??n tr?c ti?p b?nh vi?n ho?c g?i tr?c ti?p hotline ?? các bác s? t? v?n gi?i ?áp các v?n ?? c?a b?n !

Trung tâm IVF B?nh vi?n B?ch Mai – P205, khoa khám b?nh B?nh vi?n B?ch Mai
📱 ?i?n tho?i: 0243 20 86333
☎️ Hotline: 0166 9955 955
 Nick Boyle Womens Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?