036 9955 955

Hướng dẫn cặp vợ chồng làm thụ tinh trong ống nghiệm.

26 Th6 2018

??I V?I NG??I V?

–         Ngày l?y noãn, b?nh nhân nh?n ?n sáng (không s? d?ng m? ph?m và n??c hoa)

–         Sau khi l?y noãn b?nh nhân n?m ngh? t?i ch? 1 – 3 gi?.

–         Chuy?n phôi sau 2, 3, 5 ngày theo l?ch thông b?o.

–         Ngày chuy?n phôi b?nh nhân ??n tr??c gi? h?n 1 gi?, nh?n ti?u (yêu c?u không mang theo th?c ?n vào bu?ng b?nh ?? ??m b?o v? sinh môi tr??ng).

–         Sau khi chuy?n phôi b?nh nhân ngh? t?i ch? 1- 2 gi?, sau ?ó b?nh nhân có th? t? v?.

–         B?nh nhân ph?o s? d?ng thu?c ??y ?? theo ??n c?a bác s?.

–         14 ngày sau chuy?n phôi, b?nh nhân làm xét nghi?m máu  (bHCG).

–         4 tu?n sau chuy?n phôi, làm siêu âm ?? xác ??nh v? trí thai, s? l??ng thai.

–         N?u 14 ngày sau chuy?n phôi, b?nh nhân không ??n vi?n ???c, ?? ngh? làm xét nghi?m bHCG t?i c? s? y t? ??a ph??ng và báo cáo v? ??n v? ?? có h??ng d?n ?i?u tr? ti?p theo.

??I V?I NG??I CH?NG

–         Ch?ng b?nh nhân cùng ??n ?? l?y tinh trùng (kiêng giao h?p t? 3 – 5 ngày), ch? s? d?ng l? l?y tinh trùng c?a khoa ?? ??m b?o k?t qu? ?i?u tr?.

–         ?i ti?u s?ch tr??c khi l?y tinh trùng.

–         R?a tay và d??ng v?t k? v?i n??c s?ch, lau khô b?ng gi?y s?ch (không dùng xà phòng).

–         M? n?p l? c?n th?n, ?? ng?a n?p l? trên m?t bàn, không ch?m vào trong l? và n?p.

–         L?y tinh trùng b?ng tay gi?ng nh? th? dâm vào l?. Không ???c dùng ch?t nh?n ho?c bao cao su ?? l?y tinh trùng, n?u r?i vãi ra ngoài thì không ???c l?y tr? l?i và ph?i báo cho nhân viên c?a khoa bi?t.

–         R?a tay nhanh chóng, lau khô, ??y n?p l?. ?? m?u tinh trùng vào n?i quy ??nh theo h??ng d?n c?a nhân viên.

R?t mong b?nh nhân làm ?úng h??ng d?n này, k?t qu? ?i?u tr? s? t?t h?n

 Mike Green Womens Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?