036 9955 955

Giới thiệu

26 Th6 2018

Chức năng nhiệm vụ.

1.Tên ??n v?: ??n v? H? tr? sinh s?n – B?nh vi?n B?ch Mai. 2.V? trí, ch?c n?ng: V? trí: ??n v? H? tr? sinh s?n thu?c Khoa Ph? S?n, ch?u s? ch? ??o và qu?n lý tr?c ti?p c?a tr??ng Khoa Ph? S?n và Giám ??c B?nh vi?n B?ch Mai, ???c t? ch?c ho?t ??ng theo ?úng n?i quy, quy ch? c?a B?nh vi?n. 3 Ch?c n?ng, nhi... Xem tiếp

26 Th6 2018

Cơ cấu tổ chức.

I. L?CH S?:  Quy?t ??nh s?  5254 BYT/31/12/2013 c?a B? Y t? cho phép B?nh vi?n B?ch Mai th?c hi?n các k? thu?t th? tinh nhân t?o, th? tinh trong ?ng nghi?m. II. CÁC LÃNH ??O: Tr??ng khoa ph? s?n –  Tr??ng ??n v?III. NHI?M V?, CH?C N?NG: 3.1. Khám, ch?a b?nh cho các c?p hi?m mu?n –  Khám, ?i?u... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?