036 9955 955

Điều trị quá kích buồng trứng

25 Th6 2018

H?i ch?ng quá kích bu?ng ch?ng là gì ???

I: ??i c??ng

H?i ch?ng quá kích bu?ng tr?ng ( HC  QKBT ) là bi?n ch?ng th??ng g?p ? nh?ng b?nh nhân có s? d?ng thu?c kích thích bu?ng tr?ng trong ?i?u tr? vô sinh.

HC QKBT ???c ??nh ngh?a là s? gia t?ng kích th??c bu?ng tr?ng x?y ra ??ng th?i v?i tình tr?ng cô ??c máu kèm tràn d?ch các khoang c? th? (màng b?ng, màng tim, màng ph?i…) và r?i lo?n huy?t ??ng h?c.

?i?u tr? quá kích bu?ng tr?ng

II.  Tri?u ch?ng

Ban ??u th??ng g?p là c?m giác c?ng t?c vùng b?ng, ??y b?ng, bu?n nôn, nôn ói, tiêu ch?y, khó th?.

Khám lâm sàng có các d?u hi?u nh? t?ng cân nhanh, bu?ng tr?ng to và nhi?u nang, thi?u ni?u hay vô ni?u, cô ??c máu (Hct 45 – 55%), tràn d?ch màng b?ng, tràn d?ch màng tim, tràn d?ch màng ph?i, r?i lo?n n??c ?i?n gi?i (t?ng K+, gi?m Na+).

 Các tri?u ch?ng có th? r?m r? nh?ng th??ng t? h?i ph?c trong kho?ng th?i gian t? 10 – 14 ngày và có th? tr? thành n?ng n?u b?nh nhân mang thai do n?ng ?? hCG trong máu t?ng nhanh.

Tuy nhiên trên th? gi?i ?ã ghi nh?n m?t s? tr??ng h?p t? vong trong giai ?o?n c?p tính, do ?ó c?n ?ánh giá ?úng m?c tình tr?ng b?nh nhân và x? lý k?p th?i

III. Phân ??

Theo phân ?? c?a Golan (1989), HCQKBT ???c chia thành 3 ??:
?? I – Quá kích nh?.

Kích th??c bu?ng tr?ng t? 5-10 cm. B?nh nhân c?m giác khó ch?u vùng b?ng d??i nh? c?ng b?ng và ?au kèm nh?ng tri?u ch?ng r?i lo?n tiêu hoá nh? bu?n nôn, nôn, tiêu ch?y.

?? II – Quá kích trung bình.

Bên c?nh nh?ng tri?u ch?ng c?a ?? I n?ng d?n lên, b?nh nhân t?ng cân nhanh có th? trên 3kg/ngày. Siêu âm th?y kích th??c bu?ng tr?ng > 10 cm và nhi?u d?ch ? b?ng.

?? III – Quá kích n?ng.

Bu?ng tr?ng t?ng trên 12 cm, các tri?u ch?ng quá kích v?a s? n?ng h?n ??ng th?i có tràn d?ch màng ph?i, màng tim, t?ng cô ??c máu có th? ??a ??n thi?u ni?u hay suy th?n c?p.

N?ng h?n b?nh nhân có th? có r?i lo?n ?ông máu và thuyên t?c m?ch do huy?t kh?i, h?i ch?ng suy hô h?p c?p, suy gi?m ch?c n?ng gan.

Tuy nhiên phân ?? b?nh ch? có tính ch?t t??ng ??i vì di?n ti?n b?nh ?ôi khi không rõ ràng và ph?c t?p nên ?i?u quan tr?ng là ph?i ?ánh giá ?úng m?c ?? r?i lo?n v? sinh lý b?nh và ch?c n?ng ?? theo dõi và ?i?u tr? thích h?p. M?c khác, khi kích thích bu?ng tr?ng chúng ta nên chú ý ??n các y?u t? nguy c? làm t?ng kh? n?ng quá kích bu?ng tr?ng nh? tu?i d??i 30, g?y, n?ng ?? estradiol trong máu cao > 4000 pg/ml ho?c t?ng cao ??t ng?t, bu?ng tr?ng có quá nhi?u nang (>35 nang) hay nh?ng b?nh nhân v?i ch?n ?oán là bu?ng tr?ng ?a nang

IV.  ?i?u tr?

  1. Nguyên t?c ?i?u tr?:

?i?u tr? tri?u ch?ng và b?o t?n. Ch? can thi?p ngo?i khoa khi bu?ng tr?ng v? gây ch?y máu trong hay bu?ng tr?ng b? xo?n. Chi?n l??c theo dõi và ?i?u tr? tu? m?c ?? n?ng nh? c?a h?i ch?ng.

  1. ?i?u tr? ngo?i trú:

B?nh nhân có quá kích bu?ng tr?ng nh?. Ch? y?u ngh? ng?i, h?n ch? ho?t ??ng. U?ng nhi?u n??c, trên 2 lít n??c m?i ngày và ?n nhi?u th?t, ?n m?n. Theo dõi vòng b?ng, cân n?ng và l??ng n??c ti?u m?i ngày. N?u tri?u ch?ng di?n ti?n n?ng h?n nh? bi?ng ?n, bu?n nôn, nôn nhi?u, không u?ng ???c, cân n?ng và vòng b?ng ti?p t?c t?ng nhanh hay ti?u ít ?i, c?n khám bác s? ?? làm thêm xét nghi?m xem có c?n nh?p vi?n hay không.

  1. ?i?u tr? n?i trú:

Ch? ??nh nh?p vi?n khi b?nh nhân có c?m giác bu?n nôn, nôn m?a, không ?n u?ng ???c ho?c nôn m?a và tiêu ch?y trong vòng 48 gi? sau tiêm hCG.

Th?m khám th?y b?ng c?ng, ch??ng nhi?u, ?au, có d?u hi?u kích thích phúc m?c. Huy?t áp gi?m so v?i bình th??ng ho?c có các tri?u ch?ng c?a gi?m huy?t áp.

Xét nghi?m: Hct t?ng cao, kèm nh?ng r?i lo?n ?i?n gi?i và ch?c n?ng gan th?n. Siêu âm th?y nhi?u d?ch trong b?ng hay kích th??c bu?ng tr?ng trên 10cm.

N?u b?nh nhân không có thai trong l?n ?i?u tr? này, HC QKBT s? gi?m nhanh và kh?i trong 10 ngày.

Các tri?u ch?ng th??ng di?n ti?n n?ng h?n n?u b?nh nhân có thai. Trong tr??ng h?p này, HC QKBT có th? kéo dài ti?p t?c v? gi?m d?n vào kho?ng 4-5 tu?n sau khi chuy?n phôi.

V. D? phòng

Trong khi kích thích bu?ng tr?ng ?? làm th? tinh trong ?ng nghi?m, n?u b?nh nhân có nguy c? c?a HC QKBT cao, có th? có các bi?n pháp d? phòng sau:

  • Ng?ng toàn b? chu k? ?i?u tr? khi có d?u hi?u quá kích bu?ng tr?ng s?m.
    • Ti?p t?c theo dõi nh?ng gi?m li?u ho?c ng?ng thu?c kích thích bu?ng tr?ng
    • Truy?n d?ch ch?a albumin.
  • Tr? phôi toàn b? và chuy?n phôi ? chu k? sau.
  • N?u có chuy?n phôi, s? d?ng phác ?? h? tr? giai ?o?n hoàng th? không có hCG

VI: K?t Lu?n

H?i ch?ng quá kích bu?ng tr?ng là bi?n ch?ng th??ng g?p khi s? d?ng thu?c kích thích bu?ng tr?ng trong các chu k? h? tr? sinh s?n.

?a s? tr??ng h?p t? kh?i hoàn toàn nh?ng c?ng có vài tr??ng h?p di?n ti?n n?ng và có th? t? vong n?u không can thi?p ?úng m?c.

Nhân viên y t? và ng??i b?nh c?n nh?n bi?t các tri?u ch?ng và phân ?? lâm sàng ?? có bi?n pháp can thi?p k?p th?i và thích h?p ?? tránh nh?ng bi?n ch?ng n?ng có th? x?y ra.

 Trevor Bauer Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?