036 9955 955

Chuyên khoa

9 Th8 2018

Khám và tư vấn miễn phí ” Vô Sinh Hiếm Muộn “

Ch??ng trình Khám và t? v?n mi?n phí v? ” Vô Sinh Hi?m Mu?n ”C? h?i ???c làm cha làm m? ! ” h?nh phúc ?ong ??y ” s? ???c các bác s?, chuyên gia c?a TT H? tr? sinh s?n B?nh vi?n B?ch Mai dành nhi?u th?i gian ?? trao ??i, t? v?n cho các quý v? và b?nh nhân Th?i gian t? v?n: 8h00 – 18h00 ngày ... Xem tiếp

25 Th6 2018

Nguyên nhân gây vô sinh nữ

Vô sinh, hi?m mu?n là tình tr?ng c?p v? ch?ng chung s?ng th??ng xuyên v?i nhau trong kho?ng th?i gian m?t n?m mà ng??i v? không ??u thai, m?c dù không s? d?ng bi?n pháp tránh thai nào. D??i ?ây là Nh?ng nguyên nhân d? gây vô sinh ? ph? n?. M?i các ch? em cùng xem. M?t c?p v? ch?ng g?i là vô sinh nguyên phát n?u trong... Xem tiếp

25 Th6 2018

Chẩn đoán nguyên nhân vô sinh nam

Ph?n l?n m?i ng??i cho r?ng v?n ?? hi?m mu?n ? các c?p v? ch?ng là do l?i c?a ng??i ph? n?. Tuy nhiên ?ây là m?t quan ni?m r?t sai l?m, có th? thai ???c hay không là do tác ??ng t? c? hai phía, th?m chí t? l? vô sinh nam gi?i còn cao h?n n? gi?i. D??i ?ây là m?t s? d?u hi?u vô sinh ? nam gi?i mà các ??ng mày râu... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?