036 9955 955

Chương trình tư vấn miễn phí về ” Vô sinh hiếm muộn “

10 Th7 2018

Tu?n l? T? v?n mi?n phí v?  ” Vô sinh hi?m mu?n ” T?i trung tâm h? tr? sinh s?n IVF B?nh vi?n B?ch Mai Hà N?i

?ây là ho?t ??ng nh?m tuyên truy?n, cung c?p cho c?ng ??ng nh?ng hi?u bi?t v? nguy c?, nguyên nhân gây t?n th??ng s?c kh?e sinh s?n. Cách phòng tránh c?ng nh? phát hi?n s?m và ?i?u tr? k?p th?i vô sinh, hi?m mu?n nh? các ti?n b? trong khoa h?c công ngh? h? tr? sinh s?n.

S? ki?n này n?m nay còn ?? c?p t?i m?t trong các n?i dung ???c r?t nhi?u b?nh nhân hi?m mu?n quan tâm ?ó là “Vô sinh nam , N? – C? h?i ???c làm cha , làm m? “.

C?ng t?i “Ngày h?i t? v?n hi?m mu?n 2018” B?nh vi?n B?ch mai s? “Khám và t? v?n mi?n phí cho các c?p v? ch?ng ?ang ch?a có Con “.

Ngày h?i t? v?n hi?m mu?n n?m 2018 c?a B?nh vi?n B?ch Mai  s? ???c t? ch?c vào 8h ngày 11/7.

??a ?i?m: P205 – Khoa Khám B?nh – B?nh Vi?n B?ch Mai – 78 Gi?i Phóng  – TP. Hà N?i). Luke Schenn Womens Jersey

Bác sĩ tư vấn 24/7 (+84) 936 488 286

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?