036 9955 955

Hội chứng buồng trứng đa nang là gì ???

26 Th6 2018

H?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang l?n ??u tiên ???c miêu t? b?i Stein và Leventhal n?m 1935, th?i ?i?m ?ó h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang còn ???c g?i là h?i ch?ng c??ng androgen và không phóng noãn. Có nhi?u gi? thuy?t khác nhau v? b?nh , thuy?t v? r?i lo?n chuy?n hóa, v? b?nh h? th?ng, r?i lo?n ho?t ??ng ch?c n?ng c?a bu?ng tr?ng… nh?ng cho ??n nay v?n ch?a có m?t thuy?t nào ch?ng minh có tính thuy?t ph?c v? nguyên nhân c?a  h?i ch?ng này.
h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang
h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang

Trên lâm sàng h?i ch?ng có th? có các tri?u ch?ng nh?:

– R?i lo?n kinh nguy?t: kinh th?a, kinh ít, vô kinh nh?ng có th? rong kinh rong huy?t.
– Bi?u hi?n c??ng androgen: m?c lông chân, lông tay và ria mép, tr?ng cá.
– Không phóng noãn
– R?i lo?n và thay ??i n?ng ?? các hormon sinh d?c: FSH, LH, Estrogen…
– R?i lo?n chuy?n hóa: béo phì, ?ái ???ng…
N?m 2003 trong h?i ngh? t?i Rotterdam ?ã ??a ra ??ng thu?n v? các tiêu chu?n ?? chu?n ?oán h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang, ch? c?n có 2/3 tiêu chu?n là ???c ch?n ?oán h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang:
1. Ít ho?c không có phóng noãn.
2. Bi?u hi?n c?a c??ng androgen.
3. Hình ?nh bu?ng tr?ng nhi?u nang trên siêu âm ph? khoa.
V?y h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang ti?n tri?n th? nào và có c?n ?i?u tr? không?

 Colton Parayko Womens Jersey

Tin liên quan

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?