036 9955 955

Bệnh nhân cần biết

9 Th8 2018

Khám và tư vấn miễn phí ” Vô Sinh Hiếm Muộn “

Ch??ng trình Khám và t? v?n mi?n phí v? ” Vô Sinh Hi?m Mu?n ”C? h?i ???c làm cha làm m? ! ” h?nh phúc ?ong ??y ” s? ???c các bác s?, chuyên gia c?a TT H? tr? sinh s?n B?nh vi?n B?ch Mai dành nhi?u th?i gian ?? trao ??i, t? v?n cho các quý v? và b?nh nhân Th?i gian t? v?n: 8h00 – 18h00 ngày ... Xem tiếp

26 Th6 2018

Quyền lợi và nghĩa vụ của bệnh nhân.

QUY?N L?I:???c khám, t? v?n và ?i?u tr? b?nh lý ph? khoa và hi?m mu?n. ???c ?? xu?t bác s?, nhân viên y t? ?i?u tr? theo yêu c?u. ???c công khai, minh b?ch các hóa ??n, ch?ng t? vi?n phí ???c h??ng d?n c? th?, h?n tr??c l?ch khám, t? v?n, th? thu?t. ???c theo dõi, t? v?n trong su?t quá trình mang thai ??n khi si... Xem tiếp

26 Th6 2018

Quyền lợi và nghĩa vụ của nhân viên y tế.

QUY?N L?I:T? ch?i b?nh nhân khi ch?a th?c hi?n ?? các yêu c?u c?a bác s? cho ch? ??nh, không xác nh?n ???c danh tính ng??i làm th? thu?t, ch?a có ?? c?n c? pháp lý. Yêu c?u xét nghi?m l?i n?u k?t qu? xét nghi?m: HIV, HBV, HCV, Chlamydia trên 03 tháng. S?p x?p l?i l?ch h?n khám và ?i?u tr? n?u b?nh nhân ??n khô... Xem tiếp

26 Th6 2018

Hướng dẫn cặp vợ chồng làm thụ tinh trong ống nghiệm.

??I V?I NG??I V? –         Ngày l?y noãn, b?nh nhân nh?n ?n sáng (không s? d?ng m? ph?m và n??c hoa) –         Sau khi l?y noãn b?nh nhân n?m ngh? t?i ch? 1 – 3 gi?. –         Chuy?n phôi sau 2, 3, 5 ngày theo l?ch thông b?o. –         Ngày chuy?n phôi b?nh nhân ??n tr??c gi? h?n 1 gi?, nh?n ti?u (yêu c?u không mang theo t... Xem tiếp

26 Th6 2018

Hội chứng buồng trứng đa nang là gì ???

H?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang l?n ??u tiên ???c miêu t? b?i Stein và Leventhal n?m 1935, th?i ?i?m ?ó h?i ch?ng bu?ng tr?ng ?a nang còn ???c g?i là h?i ch?ng c??ng androgen và không phóng noãn. Có nhi?u gi? thuy?t khác nhau v? b?nh , thuy?t v? r?i lo?n chuy?n hóa, v? b?nh h? th?ng, r?i lo?n ho?t ??ng ch?c n?... Xem tiếp

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X
Đặt Lịch Hẹn
X

Cài đặt live chat fanpage

Bạn cần tư vấn ?